Halogenuros: fluoruros, cloruros, bromuros, yoduros.